Informacje o kursie

Uniting forces against cyber challenges of terrorism - exchange of best practices


Data szkolenia: 22-10-2019r. - 25-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Belgia
Grupa docelowa: sędziowie i prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium


Wykładowcy

Tematyka szkolenia

 Celem projektu pt.: „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices” jest podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych, a także wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt, współfinansowany przez UE, koordynowany jest przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO). Jego partnerem – obok Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – jest Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (École Nationale de la Magistrature - ENM), Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR), Bułgarski Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (National Institute of Justice), Estońska Prokuratura Generalna (Prokuratuur) oraz Włoska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Scuola Superiore Della Magistratura).

Zagadnienia szczegółowe, m.in.:

  •  problematyka cyberprzestępczości – zagadnienia prawne (regulacje prawa UE, prawo krajowe a prawo międzynarodowe)
  •  nowe środki i metody ataku w cyberprzestrzeni
  • nowoczesne narzędzia i metody komunikacji wykorzystywane do popełnienia przestępstw w cyberprzestrzeni

Szkolenie adresowane jest przede wszystkich do osób, które w codziennej pracy zajmują się sprawami związanymi z terroryzmem i/lub cyberprzestępczością.

 

With the financial support of the EU

Program szkolenia

Program seminarium znajduje się w załączonym pliku.

Informacje dodatkowe

Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości pokrywa koszty zakwaterowania (z wyłączeniem minibaru oraz rozmów telefonicznych), transportu oraz wyżywienia zgodnie z programem seminarium. Koszty podróży, którą zakwalifikowani uczestnicy organizują we własnym zakresie zostaną zwrócone do kwoty maksymalnej 400EUR po zakończeniu szkolenia przelewem bankowym.

Warunki finansowe zostały szczegółowo opisane w formularzu rejestracyjnym.

 KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do dnia 25 września 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M19/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do dnia 25 września 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie M19/19 na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5667
  3. znajomość języka roboczego szkolenia (angielski lub francuski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora.Koordynacja merytoryczna z ramienia KSSiP:


Obsługa organizacyjna:
Katarzyna Krysiak